Vnitřní řád školní družiny

(platnost od 1. 9. 2015)

Obecná ustanovení

            Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a zájmovém vzdělávání v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro ŠD tuto směrnici VŘŠD.

            Určuje pravidla provozu a stanoví režim ŠD. Je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče a zákonné zástupce.

            Prokazatelné obeznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD ve svých odděleních a ti to potvrdí svým podpisem VŘŠD na zadní straně Přihlášky do ŠD.

            ŠD se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. 

Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

1.Docházka do ŠD

- docházka přihlášených žáků je povinná.

- umístění dítěte do ŠD není nárokové.

- výjimečně po dohodě se zástup.ředitele na I.st. a vedoucí vychovatelkou se mohou činnosti ŠD na omezenou dobu ( vyjmečná rodinná situace ) zúčastnit i žáci,kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce.

 

1.1. Přihlašování žáka do ŠD

O přijetí žáků do ŠD  rozhoduje ředitel školy. Vedoucí vychovatelka ŠD, která je řed. školy pověřena, zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků.

Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka.

Předběžnou přihlášku žáka 1.ročníku vyplní zákonní zástupci při  Zápisu k docházce do školy ( leden, únor ) a závaznou PŘIHLÁŠKU vyplní 1.den školního roku.

Žáci 2.- 4. tříd se na další škol.rok předběžně písemněpřihlašují do 15.6. na formuláři předloženém školou. Závazně se tito a noví žáci přihlašují 1. a 2. září.

V případě, že počet přihlášek převýší kapacitu ŠD, bude rozhodováno o přijetí dle následujících kritérií:

- do ŠD se budou přijímat žáci, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnaní ( škola může požadovat potvrzení od zaměstnavatele )

- přednostně budou přijímáni žáci z nižších ročníků

- přednost při přijetí mají žáci, kteří budou ŠD navštěvovat více dní v týdnu

- zákonný zástupce je samoživitel a je zaměstnán, špatné ekonomické podmínky rodiny

- dojíždějící žák

K 30.9. se stavy žáků upraví. Pokud je volná kapacita, mohou být podle výše uvedených kritérií žáci dodatečně přijati.

 

Po ukončení vyučování vychovatelka vyzvedává žáky u třídy a odvádí do školní družiny. Ve školní jídelně zajišťuje vychovatelka stolování žáků, žáky 1.tříd obsluhuje dle potřeby. Ze školní jídelny odcházejí žáci společně pod vedením vychovatelky do školní družiny. Žáci končící po 5. vyučovací hodině odcházejí z jídelny do ŠD pod vedením stanoveného dozoru.

Ze školní družiny odcházejí žáci v doprovodu zákonných zástupců nebo osob uvedených na přihlášce, popřípadě odcházejí sami domů.

  

1.2. Odhlašování žáka ze ŠD

Dítě je možno odhlásit kdykoliv během školního roku ( písemně - na základě vyplněné odhlášky zákon. zástupcem žáka ).

 

1.3. Vyloučení žáka ze ŠD

Ředitel školy může vyloučit žáka ze ŠD pokud poruší VŘŠD. Rozhodne na základě návrhu vychovatelky a po projednání v pedagogické radě.

Podmínky vyloučení: 

- dlouhotrvající neomluvenou absenci dítěte

- dlouhotrvající a s rodiči výchovně neřešitelné kázeňské přestupky (agresivita, vulgárnost a asociální chování, opakované neuposlechnutí příkazů vychovatelky )

- pokud žák závažným způsobem poruší VŘŠD

- v daném termínu zákonný zástupce opakovaně neuhradí poplatek za ŠD

- opakované pozdní vyzvedávání žáka zákonným nebo pověřeným zástupcem

 

1.4. Omlouvání a uvolňování žáků:

Každou nepřítomnost je nutno řádně písemně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu žáka ze ŠD a větu O PŘEBÍRÁNÍ ODPOVĚDNOSTI RODIČŮ po odchodu dítěte ze ŠD, podpis zákonných zástupců. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu (uvedou na zápisním lístku). Ze ŠD smí dítě vyzvednout osoba mladší 18-ti let (sourozenec). Takovéto vyzvedávání dítěte je možné na základě písemného prohlášení rodičů (zákonných zástupců) na zápisním lístku, které stvrdí svým podpisem.

Ve školní družině probíhá každodenní plánovaný program a společná činnost vázaná na ŠVP ŠD, z těchto důvodů lze vyzvedávat a uvolňovat žáka pouze v určených časech:

12.00 – 12.15 ( u jídelny)
14:00 – 16.40 ( ve třídách ŠD-Dětské centrum, Náměstí )

Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce. Na nepovinné předměty, zájmové útvary a kroužky budou žáci uvolňováni dle dohody  se zákonnými zástupci.

 

Uvolňování žáka na mimoškolní aktivity: Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky a jiné). Za cestu žáka do mimoškolních aktivit popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka odpovědnost. Docházku do těchto aktivit si zajišťují zákonní zástupci.

 

RODIČE  v zájmu svých dětí spolupracují s vychovatelkou:

- přihlašují a odhlašují děti do ŠD písemně

- každou změnu v docházce, v zápisním lístku ohlásí včas vychovatelce

- neúčast dítěte ve ŠD omluví a zdůvodní písemně ve sdělníčku a zároveň na volném lístku s datem a podpisem rodiče

- kontrolují žákovi denně ,,dělníček ŠD“

 

1.5.Vyzvedávání žáků ze ŠD

Rodiče jsou povinni zabezpečit vyzvednutí svého dítěte nejdéle do 16:40. V případě, že tak neučiní, posuzuje se jako dítě vyžadující okamžitou pomoc. Nebude-li možné někoho z rodiny zastihnout, bude celá věc  podstoupena příslušným orgánům (Policie ČR – azylové lůžko, OSPOD).   

 

1.6. Platba poplatkůve ŠD:

- podle vyhlášky  MěÚ Kdyně a nařízení ředitele školy činí měsíč. poplatek na žáka 50 Kč, hradí se ve dvou termínech (září, leden)

 - v případě jednorázového pozdního vyzvednutí žáka ze ŠD, uhradí zákonný zástupce poplatek, a to 200 Kč za každou započatou hodinu. Poplatek převezme sloužící vychovatelka a současně vydá příjmový doklad

- poplatek hradí každé dítě.

- v případě odhlášení žáka z docházky se poplatek nevrací

- výše poplatku se může v průběhu škol.roku změnit

 

1.7. Povinnosti žáků

- žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými jsou seznámeni.Chovají se tak, aby neohrozily bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků

- přihlášení žáci jsou povinni zúčastňovat se pravidelně všech činností ŠD podle rozvrhu a týdenního programu činností a plnit pokyny vychovatelky

- přezují se, odloží si svrchní oděv, popř. škol. batoh, tašku na určené místo

- po přijítí do ŠD  nesmí opustit bez vědomí vychovatelky skupinu

- zdraví návštěvníky ŠD

- na toaletách se zdržují po nejnutnější dobu

- dodržují pravidla hygieny

 - dodržují pravidla bezpečnosti, o kterých byli poučini na začátku škol. roku ( stvrzeno podpisem zákon. zástupců) nebo průběžně podle potřeby

- dbají pokynů všech zaměstnanců školy

- na své osobní věci si žák dává sám pozor, cenné předměty nenosí do ŠD, vychovatelka za ztrátu neručí. Do 30.6. si žák odnese své osobní věci domů (z šatny, ze třídy), pokud tak neučiní, budou zlikvidovány

- udržují pořádek a neničí zařízení školy. Při úmyslném poškození inventáře školy jsou rodiče písemně informováni o jednání jejich dítěte a způsobenou škodu buď odstraní nebo uhradí

 

1.8. Práva žáků

- žáci jsou pojištěni školou na úraz a ztrátu osobních věcí, které potřebují při výuce ve škole

- mohou navrhovat činnosti, kterými se chtějí zabývat – jsou spoluautory programu ve ŠD

- mohou na základě písemného ohlášení zákonných zástupců odcházet a přicházet do ŠD podle potřeby (ZUŠ, tréninky, kroužky,…) s vyjimkou hlavního zaměstnání a vycházky

- mohou, stejně jako jejich zástupci, vznášet své připomínky, náměty nebo stížnosti osobně (po předchozím sjednání termínu) nebo písemně.

Osoby kompetentní k projednání jsou vedoucí vychovatelka, vychovatelky, zástupkyně pro 1. stupeň, ředitel školy.

 

1.9.Provoz ŠD:

Je zabezpečován ve 3-4 odděleních. Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků ( kapacita ŠD je 100 žáků ). Pokud převádí vychovatelka více jak 25 žáků požádá o spolupráci další dospělou osobu (učitelka, školnice).

Vyzvedávání dětí vychovatelkami: v CH1, v CH2, budova na náměstí.

Přecházení s dětmi: do školní jídelny, do ŠD na náměstí, do ŠD ul. Nádražní, na městské hřiště, na sportovní aktivity (sáňkování, bruslení, plavání, výlety do okolí).

Ranní: 6:30 – 7:30 , Příchod žáka nejdéle do 7.10

Odpolední: 11:20 - 16:40 ( škol.rok 2015 )

 

Rodiče jsou povinni zabezpečit vyzvednutí svého dítěte nejdéle do 16:40. V případě, že tak neučiní bude dítě odvedeno na služebnu České policie ve Kdyni na tzv. azylové lůžko. Vychovatelka nesmí dítě opustit.

Denní skladba činností ŠD:

- rekreační   (11.20-11.45)

- stolování ve školní jídelně (11.45-12.15)

- odpočinková činnost, didaktické hry ( 12.15-13.00)

- zájmová činnost): pracovnětechnická, přírodovědná (enviromentální), tělovýchovná, dopravní, regionální a turistická, estetickovýchovná-výtvarná, hudební a společenská  Po-Pá (13.00-14.00

- volné hry (14.00-15.00)

- psaní domácích úkolů (15.00-15.30)

- volné hry (15.30-16.40)

 

Aby se činnost ŠD nenarušovala, mohou děti ze ŠD odcházet (k lékaři, na doučování, zájmové činnosti) na základě omluvenky nebo si mohou rodiče své děti vyzvednout osobně v době 11.20-12.15 nebo až po 14.00.

 

Provoz ŠD o prázdninách: O provozu školní družiny v době školních prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami se s dostatečným předstihem zjišťuje zájem o  ŠD (na celém 1.st.) v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.Provoz ŠD je zajištěn v případě, že se přihlásí 15 a více žáků. Pokud ne, provoz ŠD uzavírá ředitel školy.

 

Podmínky spojování oddělení: oddělení se mohou spojovat v případě, klesne-li počet žáků ve spojovaných odděleních na 25.  Po dobu nepřítomnosti vychovatelky ředitel školy (zástupce ředitele) ustanoví zástup z řad pedagogických pracovníků. Zatupující pedagogický pracovník supluje za nepřítomnou vychovatelku po dobu nezbytně nutnou.

 

Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Pitný režim je ve ŠD zabezpečen.(pitná voda+ovocný sirup)

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku a jakékoli změně v rozvrhu následující den, o chybějících žácích apod.

Za bezpečnost žáků plně odpovídá vychovatelka školní družiny od příchodu žáka do družiny do jeho odchodu z družiny. Ta odpovídá za bezpečnost žáků i při činnosti organizované mimo objekt školy do počtu 25 žáků. Při vyšším počtu si předem vyžádá u zástupkyně ředitele dalšího pedagogického pracovníka na zajištění dozoru nad žáky.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností..Na odpočinkovou činnost venku doporučujeme vhodné oblečení, které lze uložit v areálu školní družiny.

ŠD ke své činnosti využívá prostor školy a prostor určený pro ŠD, školní jídelnu, školní dvůr a hřiště, městské hřiště. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Vychovatelka odpovídá za bezpečnosti 25 žáků při standardní činnosti ŠD, pokud to specifika činnosti vyžadují (využití hromadné dopravy, výletech, vycházkách, při dočasném spojování odděleních) určuje ředitel další dospělou osobu.

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve ŠD ve svém oddělení odpovídá vychovatelka.Řídí se Školským zákonem,vyhláškou o zájmovém vzdělávání,povinnostmi vychovatelky,které jsou vymezeny v pracovní náplni vychovatelky.

Kalendář

srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
DSC01018.jpg

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze