Vnitřní řád školní družiny

 ( platnost od 1. 9. 2015 )

 

Obecná ustanovení

                Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a zájmovém vzdělávání v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro ŠD tuto směrnici VŘ ŠD.

                Určuje pravidla provozu a stanoví režim ŠD. Je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče a zákonné zástupce.

                Prokazatelné obeznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD ve svých odděleních a ti to potvrdí svým podpisem VŘŠD na zadní straně Přihlášky do ŠD.

                ŠD se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č.74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Organizace provozu

 

1.Docházka do ŠD

                - Docházka přihlášených žáků je povinná.

                - Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Žáci jsou přihlašováni do ŠD na základě ,, Kritérií “.

                - Výjimečně po dohodě se zástup.ředitele na I.st. a vedoucí vychovatelkou se mohou činnosti ŠD

                na omezenou dobu ( vyjmečná rodinná situace ) zúčastnit i žáci,kteří nejsou přihlášeni k řádné

                docházce.

1.1. Přihlašování žáka do ŠD

                Opřijetí žáků do ŠD  rozhoduje ředitel školy. Vedoucí vychovatelka ŠD, která je řed. školy pověřena, zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků.

Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka.

 

Předběžnou přihlášku žáka 1.ročníku vyplní zákonní zástupci při  Zápisu k docházce do školy (duben) a závaznou PŘIHLÁŠKU vyplní  všichni zájemci při zápisu do ŠD ( v pondělí, v posledním týdnu měsíci srpnu. Přesné datum Zápisu  bude vyhlášeno veřejně MěÚ Kdyně. Zákonný zástupce žáka je povinnen se k zápisu dostavit a tím je žák přihlášen k docházce do ŠD na daný školní rok.

 

Žáci 2.- 4. tříd se na další škol.rok předběžně písemněpřihlašují do 15.6. na formuláři předloženém školou. Závaznost této přihlášky potvrdí zákonný zástupce žáka osobní účastí  při Zápisu do ŠD.

                V případě, že počet přihlášek převýší kapacitu ŠD, bude rozhodováno o přijetí dle následujících kritérií:

-          do ŠD se budou přijímat žáci, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnaní ( škola může požadovat

           potvrzení od zaměstnavatele )

-          přednostně budou přijímáni žáci z nižších ročníků

-          přednost při přijetí mají žáci, kteří budou ŠD navštěvovat více dní v týdnu

-          zákonný zástupce je samoživitel a je zaměstnán, špatné ekonomické podmínky rodiny

-         dojíždějící žák

-         pokud bude přihlášeno více žáků než dovoluje kapacita ŠD a všichni žáci 3. a 4. ročníků budou splňovat výše daná kritéria, dojde k losování, kterého  budou přítomni zástupci školy,ŠD a z řad rodičovské veřejnosti.

                 

K 30.9. se stavy žáků upraví. Pokud je volná kapacita, mohou být podle výše uvedených kritérií žáci dodatečně přijati.

 

1.2. Odhlašování žáka ze ŠD

                Dítě je možno odhlásit kdykoliv během školního roku ( písemně - na základě vyplněné odhlášky zákon. zástupcem žáka ).

 

1.3. Vyloučení žáka ze ŠD

                Ředitel školy může vyloučit žáka ze ŠD pokud poruší VŘŠD. Rozhodne na základě návrhu vychovatelky a po projednání v pedagogické radě.

Podmínky vyloučení: 

                - dlouhotrvající neomluvenou absenci dítěte

                - dlouhotrvající a s rodiči výchovně neřešitelné kázeňské přestupky (agresivita, vulgárnost a                            asociální chování, opakované neuposlechnutí příkazů vychovatelky )

                -  pokud žák závažným způsobem poruší VŘŠD

                -  v daném termínu zákonný zástupce opakovaně neuhradí poplatek za ŠD

                -  opakované pozdní vyzvedávání žáka zákonným nebo pověřenou osobou

 

1.4. Omlouvání a uvolňování žáků:

                Každou nepřítomnost je nutno řádně písemně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu žáka ze ŠD a větu O PŘEBÍRÁNÍ ODPOVĚDNOSTI RODIČŮ po odchodu dítěte ze ŠD, podpis zákonných zástupců. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu (uvedou na zápisním lístku). Ze ŠD smí dítě vyzvednout osoba mladší 18-ti let (sourozenec). Takovéto vyzvedávání dítěte je možné na základě písemného prohlášení rodičů (zákonných zástupců) na zápisním lístku, které stvrdí svým podpisem.

 

Uvolňování žáka na mimoškolní aktivity: Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky a jiné). Za cestu žáka do mimoškolních aktivit popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka odpovědnost.

 

RODIČE  v zájmu svých dětí spolupracují s vychovatelkou:

-          přihlašují a odhlašují děti do ŠD písemně

-          každou změnu v docházce, v zápisním lístku ohlásí včas vychovatelce

-          neúčast dítěte ve ŠD omluví a zdůvodní písemně ve sdělníčku a zároveň na volném lístku s datem a podpisem rodiče

-          kontrolují žákovi denně ,,dělníček ŠD“

1.5.Vyzvedávání žáků ze ŠD

Rodiče jsou povinni zabezpečit vyzvednutí svého dítěte nejdéle do 16:40. V případě, že tak neučiní bude dítě odvedeno na služebnu České policie ve Kdyni na tzv. azylové lůžko. Vychovatelka nesmí dítě opustit.

 

1.6. Platba úplaty ve ŠD:

   - podle vyhlášky  MěÚ Kdyně a nařízení ředitele školy činí měsíč. poplatek na žáka 50 Kč,     hradí se ve dvou termínech (září, leden)

- v případě jednorázového pozdního vyzvednutí žáka ze ŠD, uhradí zákonný zástupce úplatu, a to 200 Kč za každou započatou hodinu. Úplatu převezme sloužící vychovatelka a současně vydá příjmový doklad

                - úplatu hradí každé dítě.

                - v případě odhlášení žáka z docházky se úplata nevrací

                - výše úplaty se může v průběhu škol.roku změnit

 

1.7. Povinnosti žáků

                - žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými jsou   seznámeni.Chovají se tak, aby neohrozily bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků

- přihlášení žáci jsou povinni zúčastňovat se pravidelně všech činností ŠD podle rozvrhu a             týdenního programu činností a plnit pokyny vychovatelky

                - přezují se, odloží si svrchní oděv, popř. škol. batoh, tašku na určené místo

                - po přijítí do ŠD  nesmí opustit bez vědomí vychovatelky skupinu

                - zdraví návštěvníky ŠD

                - na toaletách se zdržují po nejnutnější dobu

                - dodržují pravidla hygieny

                - dodržují pravidla bezpečnosti, o kterých byli poučini na začátku škol. roku ( stvrzeno podpisem

                  zákon. zástupců) nebo průběžně podle potřeby

                - dbají pokynů všech zaměstnanců školy

- na své osobní věci si žák dává sám pozor, cenné předměty nenosí do ŠD, vychovatelka za ztrátu neručí. Do 30.6. si žák odnese své osobní věci domů (z šatny, ze třídy), pokud tak neučiní, budou zlikvidovány

- udržují pořádek a neničí zařízení školy. Při úmyslném poškození inventáře školy jsou rodiče        písemně informováni o jednání jejich dítěte a způsobenou škodu buď odstraní nebo uhradí

 

Žák, zapsaný do školní družiny, je také povinen řídit se:

1) zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví

2) výňatkem ze školního řádu pro rodiče a žáky. ( viz žákovská knížka pro 1. st. ZŠ )

 

1.8. Práva žáků

                - žáci jsou pojištěni školou na úraz a ztrátu osobních věcí, které potřebují při výuce ve škole

                - mohou navrhovat činnosti, kterými se chtějí zabývat – jsou spoluautory programu ve ŠD

- mohou na základě písemného ohlášení zákonných zástupců odcházet a přicházet do ŠD podle                     potřeby ( ZUŠ, tréninky, kroužky,…) s vyjimkou hlavního zaměstnání a vycházky

- mohou, stejně jako jejich zástupci, vznášet své připomínky, náměty nebo stížnosti osobně (po předchozím sjednání termínu) nebo písemně.Osoby kompetentní k projednání jsou vychovatelky, vedoucí vychovatelka ŠD, zástupkyně pro 1. stupeň, ředitel školy.

 

 

1.9.Provoz ŠD:

Je zabezpečován ve 3-4 odděleních. Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků ( kapacita ŠD je 100 žáků ). Pokud převádí vychovatelka více jak 25 žáků požádá o spolupráci další dospělou osobu (učitelka, školnice).

Vyzvedávání dětí vychovatelkami: v Pavilonu, budova školy na náměstí.

Přecházení s dětmi: do školní jídelny, do ŠD na náměstí, do ŠD ul. Nádražní, na městské hřiště, na sportovní aktivity (sáňkování, bruslení, plavání, výlety do okolí).

Ranní:       6:30 – 7:30 , Příchod žáka nejdéle do 7.10

Odpolední:  11:20 - 16:30 ( škol.rok 2015 ), žáci se vyzvedávají v Dětském Centru – náměstí, ul. Masarykova 11, Kdyně.

 

Rodiče jsou povinni zabezpečit vyzvednutí svého dítěte nejdéle do 16:30. V případě, že tak neučiní bude dítě odvedeno na služebnu České policie ve Kdyni na tzv. azylové lůžko. Vychovatelka nesmí dítě opustit.

Denní skladba činností ŠD:

                                                -   rekreační   (11.20-11.45)

                                                -   stolování ve školní jídelně (11.45-12.15)

-          odpočinková činnost, didaktické hry ( 12.15-13.00)

-          zájmová činnost): pracovnětechnická, přírodovědná (enviromentální), tělovýchovná, dopravní, regionální a turistická, estetickovýchovná-výtvarná, hudební a společenská  Po-Pá (13.00-14.00

-          volné hry (14.00-15.00)

-          psaní domácích úkolů (15.00-15.30)

-          volné hry (15.30-16.40)

Aby se činnost ŠD nenarušovala, mohou děti ze ŠD odcházet (k lékaři, na doučování, zájmové činnosti) na základě omluvenky nebo si mohou rodiče své děti vyzvednout osobně v době 11.20-12.15 nebo až po 14.30.

Provoz ŠD o prázdninách: Provoz ŠD je zajištěn v případě, že se přihlásí 15 a více žáků. Pokud ne, provoz ŠD uzavírá ředitel školy.

Podmínky spojování oddělení: oddělení se mohou spojovat v případě, klesne-li počet žáků ve spojovaných odděleních na 25.  Po dobu nepřítomnosti vychovatelky ředitel školy (zástupce ředitele) ustanoví zástup z řad pedagogických pracovníků. Zatupující pedagogický pracovník supluje za nepřítomnou vychovatelku po dobu nezbytně nutnou.

Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Pitný režim je ve ŠD zabezpečen.(pitná voda+ovocný sirup)

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku a jakékoli změně v rozvrhu následující den, o chybějících žácích apod.

                  ŠD ke své činnosti využívá prostor školy a jiných prostor - i veřejných určených vedením školy pro ŠD (školní jídelnu, školní dvůr a hřiště, městské hřiště ). Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

                Vychovatelka odpovídá za bezpečnosti 25 žáků při standardní činnosti ŠD, pokud to specifika činnosti vyžadují (využití hromadné dopravy, výletech, vycházkách, při dočasném spojování odděleních) určuje ředitel další dospělou osobu.

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve ŠD ve svém oddělení odpovídá vychovatelka. Řídí se Školským zákonem,vyhláškou o zájmovém vzdělávání, povinnostmi vychovatelky, které jsou vymezeny v pracovní náplni vychovatelky.

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálně

DSC01003.jpg

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze